strona główna forum dyskusyjne

 Zaloguj się 
 Zasady publikacji na Forum oraz w galerii zdjęć dziennika i portalu "Łowiecki"
Korzystanie z dziennika i portalu "Łowiecki" możliwe jest tylko i wyłącznie dla celów niekomercyjnych. Korzystanie komercyjne, w tym również dla celów non profit, warunkowane jest zgodą redakcji. Prawo publikowania, w ramach możliwości udostępnianych przez dziennik i portal "Łowiecki", ma każda osoba, która zarejestruje się w redakcji. Ponieważ wypowiedzi na forum i komentarze są publikowane w dzienniku "Łowiecki", zarejestrowanym jako tytuł prasowy, redakcja musi znać autorów publikacji, dlatego podczas rejestracji żąda podania imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego, które to dane podaje się do wyłącznej wiadomości redakcji, gdzie są strzeżone jako tajemnica dziennikarska. Prawo prasowe chroni te dane przed ujawnieniem przez redakcję również wobec policji i prokuratury, a zakaz ten może znieść tylko prawomocne postanowienie sądu. Część swoich danych użytkownik może samodzielnie udostępnić innym użytkownikom, decydując, czy dane te są widoczne dla wszystkich, tylko dla użytkowników zalogowanych, albo niedostępne dla nikogo, poza samym autorem i redakcją. Wybierać można dowolny identyfikator jako nick w portalu, za wyjątkiem słów wulgarnych oraz użycia nazwiska innego zarejestrowanego użytkownika.

Wszystkie dane wprowadzone podczas rejestracji, można zmienić po jej aktywowaniu, za wyjątkiem identyfikatora, czyli popularnie nick'u. Zmian takich należy dokonywać, żeby w danych rejestrowych było zawsze aktualne dane użytkownika, a szczególnie adres email. Można przy tym również zmienić swój login, który podawany jest podczas rejestracji jako imię i nazwisko.

Każda osoba rejestrująca się w portalu proszona jest o zaznaczenie specjalnego pola, że wprowadzone przez nią dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zaznaczając to pole nowy użytkownik portalu oświadcza się więc, że wprowadzone przez niego dane są prawdziwe. Ponieważ oświadczenie to pozwala uzyskać uprawnienie publikacji w dzienniku i portalu "Łowiecki", osoba składająca świadomie oświadczenie kłamliwe, wyłudza to prawo w sposób nienależny i w przypadku wykrycia tego faktu, naraża się na konsekwencję utraty prawa korzystania z portalu. Nie jest zabronione zarejestrowanie się z dwoma lub więcej różnymi nick'ami, pod warunkiem, że dane osobowe przy obu takich rejestracjach są prawdziwe i jednakowe, oczywiście za wyjątkiem adresu email, który musi być unikalny dla każdej rejestracji. Osoby, którym w przeszłości redakcja odmówiła aktywacji drugiej rejestracji, mogą się o to zwrócić telefonicznie lub przez email.

Posty na forum oraz zdjęcia i komentarze w galerii nie są cenzurowane co do zawartych w nich treści. Redakcja nie ingeruje, czy autorzy piszą prawdę, czy nieprawdę, nie zajmuje się tekstami dotyczącymi wyobrażeń czy przemyśleń, opinii, komentarzy, wniosków, opisów i czegokolwiek innego, o czym autor chce napisać. Ingerencja redakcji w treść postu może mieć miejsce w trzech wyjątkowych wypadkach:
  1. zamieszczania wpisów o charakterze faszystowskim, nacjonalistycznym, rasistowskim, poniżającym grupy narodowe, zawodowe lub społeczne oraz pornograficznym jak i każdy innym, którego zakazuje prawo w Polsce;
  2. wpisów o charakterze komercyjnym, np. zamieszczania ogłoszenia lub bezpośredniej albo ukrytej reklamy;
  3. publikowanie zdjęć w galerii, do których osoby zdjęcia te zamieszczające nie mają praw autorskich lub zdjęcia te radykalnie odchodzą od tematyki łowieckiej.
Publikacje nie dotrzymujące powyższych zasad będą usuwane, a w przypadku uporczywego ich naruszania, ich autorzy mogą być ostrzegani w sposób opisany niżej. Nie wnikając w treść postów i komentarzy, moderatorzy portalu szczególnie zwracają uwagę na formę wyrażania się ich autorów. Nie dopuszczalne jest używania wulgarnego słownictwa, naruszanie dóbr osobistych osób trzecich, w tym grup narodowych, religijnych, społecznych i zawodowych, obrażanie adwersarzy w dyskusji oraz każda inna w forma wypowiedzi, której zakazuje prawo prasowe, ponieważ za wypowiedzi naruszające prawo prasowe, zagrożone karami w postępowaniu sądowym, odpowiada nie tylko autor, ale na równi z nim redaktor naczelny dziennika "Łowiecki".

Zasady powyższe obowiązują od początku forum, ale zdarzało się, że były naruszane, a ostrzegani autorzy szybko zapominali o ostrzeżeniach i skasowaniach, doprowadzając dyskusję do poziomu niegodnego polskiego myśliwego i zniechęcając tym innych użytkowników do korzystania z portalu. W związku z tym, wprowadzone zostały procedury powiadamiania redakcji o takich wpisach oraz informowania użytkowników i równocześnie samej redakcji, kto otrzymał ostrzeżenie za naruszenie powyższych zasad. Akceptacja redakcji do zgłaszanych zastrzeżeń powoduje skasowanie treści postu z wyświetleniem w nim przyczyny usunięcia z równoczesnym wysłaniem ostrzeżenia do autora, z trzema rodzajami ostrzeżeń:
  1. przy pierwszym naruszeniu w/w zasad, tylko informacja do autora;
  2. przy drugim i ewentualnie następnych naruszeniach, nastąpi wyświetlenie żółtej kartka przy identyfikatorze autora wskazując innym użytkownikom, że to dany autor nadużył zasad wypowiedzi obowiązujących w portalu;
  3. przy kolejnym naruszeniu w/w zasad nastąpi wyświetlenie kartki czerwonej, blokując możliwość publikacji w portalu.
Kartka wyświetla się przez 30 dni od ostatniego ostrzeżenia, a dana osoba może przez cały czas swobodnie korzystać z portalu i publikować w nim bez ograniczeń, o ile przestrzega obowiązujacych zasad.
Kartka wyświetlała się przez minimum 3 dni blokując możliwość wpisów w portalu, żeby po tym okresie zmienić się na żółtą na kolejne 30 dni. Uporczywe naruszanie obowiązujących zasad może być powodem udzielenia kartki czerwonej na okres dłuższy.
Wielokrotne naruszanie i lekceważenie opisanych w niniejszym zasad, może spowodować pozbawiony prawa wpisów w dzienniku i portalu "Łowiecki" w ogóle.

Z dniem wejścia w życie niniejszych zasad, tj. 16 lutego 2007 r., cofnięte zostają ostrzeżenia w postaci żółtych kartek udzielonych wcześniej.

Osoby, które podały podczas rejestracji nieprawdziwe dane o sobie, albo dokonały kilku rejestracji, z których część zawiera prawdziwe dane, a część dane nieprawdziwe i osoby te nie zostały ujawnione do dnia dzisiejszego, mogą jeszcze przez okres 4 tygodni uzupełnić swoje dane pocztą email do redakcji, albo skasować rejestracje nieprawdziwe, zostawiając tylko te prawdziwe. Nie skorygowanie fałszywych danych rejestrowych może spowodować pozbawiony prawa publikowania w dzienniku i portalu "Łowiecki" w ogóle.

Wszelkie uwagi do niniejszych zasad i propozycje ich zmian można kierować do redakcji, tak samo jak wszelkie sugestie co do zawartości dziennika i portalu "Łowiecki".

Redaktor naczelny
Piotr Gawlicki